מחלקת הסביבה והקיימות של משרדנו מציגה:
עדכוני משפט ורגולציה – גיליון מס' 5 – אוקטובר 2013

 

עורך: עו"ד חיים ישר

מערכת: עו"ד בועז סיטי, עו"ד רותם אבני, גב' מעיין קאשי

פסיקה

בית המשפט העליון: גמישות לעניין הרשעה בפלילים בעבירות בתחום איכות הסביבה. בשנת 2004 ביצעה חברת סלקום באמצעות חברת חפרפר, עבודות לצורך הנחת סיבים אופטיים תת-קרקעיים לאורך כביש עכו-חיפה. במהלך ביצוע החפירה נפגע קו סניקה ראשי האוסף שפכים מיישובי הסביבה אל המכון לטיהור שפכים חיפה. בשל הפגיעה בקו הסניקה והצורך בתיקונו המידי, הושבתו כל מערכות הולכת השפכים בישובים רבים שמצפון לנחל הקישון. בית המשפט המחוזי החליט לבטל את ההרשעות של נושאי המשרה מטעם החברות. בית המשפט העליון (כבוד השופטים ס' ג'ובראן, ע' פוגלמן, א' שהם) דחה את ערעור המדינה לעניין אחריותם של נושאי המשרה מטעם החברות וקבע כי למרות ההלכה הקיימת לפיה הרשעה בפלילים היא הכלל והימנעות ממנה היא החריג, הרי שניתן להחיל הלכה זו בגמישות רבה יותר כאשר מדובר בעבירות מסוג אחריות קפידה. רע"פ 3515/12 מדינת ישראל נ' דוד שבתאי ואריאל פולקביץ (10.9.13). המדינה יוצגה על ידי עו"ד דמתי שגיא. המשיבים יוצגו על ידי עורכי הדין יוסף בנקל, משה מזרחי, ענבל רז ושלומי בלומנפלד.

שוטרים ופקחים יוצבו בתחנה המרכזית בירושלים במטרה למנוע את חשיפת הציבור לזיהום אוויר. לפני כשנתיים הוגשה תביעה על פי החוק למניעת מפגעים סביבתיים לפיה קיים זיהום אוויר משמעותי בתחנה המרכזית. תביעה זו עדיין תלויה ועומדת, אולם לאחרונה הציב המשרד להגנת הסביבה תחנת ניטור באחד הרציפים אשר בדיקתה הניבה נתונים מדאיגים ביותר המצביעים על אחוזי זיהום אוויר הגבוהים בהרבה מהמותר. לאור חומרת הממצאים הוגשה לבית משפט השלום בירושלים בקשה לצו זמני על מנת לצמצם את חשיפת הנוסעים לזיהום אוויר. בית המשפט (כבוד השופט אברהם טננבוים) קבע כי הוכחה לבית המשפט פגיעה קשה ובלתי הפיכה בבריאות הציבור המצריכה מתן סעד ביניים.בית המשפט קבע כייש להציב חמישה פקחים ושני שוטרים בכל שעות פעילות התחנה כדי למנוע את חשיפת הציבור לזיהום האוויר. בנוסף, נקבע כי על חברת אגד-תחבורה ציבורית בע"מ, לדאוג להצבת שני פקחים מטעמה אשר יסייעו לפקחים ולשוטרים במילוי תפקידם. בית המשפט ציין כי היות ומדובר בבריאות הציבור, על המשיבות לדאוג למילוי הצו לא יאוחר מיום 13.10.13. ת"צ 21679-11-11 שוורץ ואח' נ' אמות השקעות בעמ ואח' (8.10.13). התובעים יוצגו על ידי עו"ד אסף פינק. הנתבעים יוצגו על ידי עורכי הדין אשר אקסלרד ונועם רונן.
המשרד להגנת הסביבה

המשרד קנס בעל יאכטה באילת בגין זיהום מי המרינה. מפקחי ים וחופים של המשרד להגנת הסביבה זיהו כתם שמן בסמוך ליאכטה בה בוצעו עבודות תחזוקה. בעודם במקום, הבחינו מפקחי המשרד כי אחד העובדים מפזר בים סבון כלים, שמטרתו להעלים את כתם השמן מהמים. בבדיקת חדר המכונות של היאכטה, נמצא כי הוא מלא בפיח, בשמן שרוף ובסולר. בנוסף, נמצא פתח הפליטה של היאכטה מזוהם בשמן שרוף גם הוא. על בעל היאכטה הוטל קנס בסך 15,876 ₪. יצוין כי המשרד פתח במבצע אכיפה נגד פינוי שפכים שאינו מוסדר בסירות שהוסבו למגורים. על בעל סירה אשר יעבור על ההוראות ויזהם את הים בשפכיו יוטל קנס המגיע לעד 6,000 ₪. לעיון בהודעת המשרד מיום 16.10.13.
אתר קומפוסט אשר גרם למפגעים חמורים ייסגר לאלתר. בית משפט השלום בחיפה קבע ביום 6.10.13 כי יש לסגור לאלתר את אתר "קומפוסט המפרץ והגליל המערבי", אשר פעל באופן לקוי וגרם למפגעים סביבתיים חמורים ביניהם מפגעי ריח, זיהום קרקע ומים, וערימות פסולת לא מטופלות. בסיור האחרון שערכו במקום אנשי המשרד להגנת הסביבה לפני כחודש, עלה כי תשתיות הניקוז שנבנו סתומות בפסולת, ועל כן אינן יעילות ולא יכולות לפנות מהמקום נוזלים מזהמים כנדרש. לפני כשבועיים אף פרצה במקום שריפה בערימות גזם שנערמו באתר בניגוד להנחיות. לעיון בהודעת המשרד מיום 8.10.13.
?המשטרה הירוקה פשטה על 145 מוסכים ברחבי הארץ. הפקחים מסרו למוסכים 29 קנסות בגובה 200 – 6,000 ₪ בהתאם לסוג העבירה (רשימת המוסכים שעברו על החוק ונקנסו מופיעה בגוף הידיעה). התגלה כי מוסכים לא הציבו כלל מתקני איסוף לשמן משומש כנדרש. טיפול לקוי בשמני מוסכים עלול להביא לזיהום קרקע, זיהום מי נחלים וכן מי תהום.כמו כן נתגלו עבירות שנגעו להזרמת שמנים משומשים לרשות הרבים, או הצבת מיכלים שאינם בגודל המתאים. מוסכים נוספים לא הניחו את מתקני איסוף השמן על משטח אטום. כמו כן, במספר מוסכים לא הוצב שילוט מתאים ובמוסכים אחרים התגלו ערימות צמיגים שאינן מכוסות כחוק. לעיון בהודעת המשרד מיום 2.10.13.
אנרגיה, מים וחשמל

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים העניק שני רישיונות לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו-ולטאית. הרישיונות ניתנו ל"אשכול ברוש- עידן אנלייט" ול"סאנפלאור אלון התבור", במטרה להמשיך במהפכת ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות, ובפיתוח המשק על ידי ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. לעיון בהודעת המשרד מיום 7.10.13.
מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פרסמה שימוע בדבר הכוונה לקבוע הוראות בחוק תאגידי מים וביוב לעניין הפחתה של סכומי עיצום כספי. סעיף 130 לחוק תאגידי מים וביוב קובע שורה של הוראות אשר הפרתן מהווה עילה להטלת עיצום כספי על ידי הממונה מטעם רשות המים. מנגנון העיצום הכספי נקבע בחוק תאגידי מים וביוב כחלופה לסנקציה פלילית במקרים בהם אין הצדקה לנהל הליך פלילי. סעיף 2 לטיוטת הכללים שפורסמה, מונה שורה של נסיבות בגינן ניתן להפחית את העיצום הכספי. הנסיבות המנויות בסעיף 2 נחלקות לנסיבות כלליות הנוגעות למפרים שהם בני אדם או תאגידי מים וביוב, ולנסיבות פרטניות הנוגעות לתאגידי מים וביוב בלבד ומבוססות על המדרג החברתי כלכלי של האוכלוסייה אותה משרתים התאגידים. לעיון בהודעת רשות המים מיום 15.10.13.
מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פרסמה שימוע בדבר הכוונה לקבוע הוראות בחוק תאגידי מים וביוב לעניין הקמה וניהול של חברות אזוריות. תיקון מס' 6 לחוק תאגידי מים וביוב אשר נכנס לתוקפו ביום 5.8.13, קובע כי תאגידי מים קיימים ורשויות שטרם הקימו תאגיד מים נדרשים להקים ולהתמזג עם חברות אזוריות. בכדי לקדם את הקמתן של החברות האזוריות, מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב קבעה הוראות לקביעת אופן ההקמה והסדרת עמידתן של החברות האזוריות בהוראות החוק. הכללים המוצעים באים להסדיר הוראות אלה. לעיון בהודעת הרשות מיום 15.10.13.
מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פרסמה שימוע בדבר הכוונה לתקן את כללי תאגידי המים וביוב (אמות מידה והראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכנייה), התשע"א-2011, לעניין פיצוי בגין הפרת אמות מידה, הפסקות מים, הוראות שעה לעניין הפרשי מדידה שליליים ותיקונים טכניים נוספים. מוצע, בין היתר, כי הפסקת מים יזומה לא תעלה על 8 שעות ברציפות, בעדיפות לשעות הלילה ותעשה באופן בו הפגיעה בצרכנים תהא מצומצמת ככל הניתן. במקרים בהם הפסקת מים לצורך תיקון תקלה תתבצע בשעות היום ותעלה על שעתיים ברציפות, ידאג התאגיד להנגשת מקור מי שתיה. עוד מוצע כי תאגיד מים אשר יפר אמות מידה הקבועות בכללים, יידרש לשלם לצרכן תשלום כספי. בנוסף, מוצע לקבוע הוראת שעה לפיה תאגיד רשאי לפנות אל מנהל רשות המים בבקשה שלא לזכות צרכנים בהפרשי מדידה שליליים. לעיון בהודעת הרשות מים 15.10.13.
עדכוני חקיקה

כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד). התיקון לכללים קובע, בין היתר, כי רשויות מקומיות אשר בשטחן לא הוקם תאגיד מים, סמכות להטיל קנסות בשל שפכי מפעלים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת ביוב), התשע"א-2010. עוד נקבע, כי רשות מקומית אשר לא מנויה בתוספת הרביעית לכללים, תעביר 15% מכל אגרת ביוב שתגבה. בנוסף, רשויות מקומיות אשר מנויות בתוספת השלישית לכללים רשאיות להפחית את אגרת הביוב לנכס בתנאים המפורטים בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009. התיקונים המפורטים לעיל, יכנסו לתוקפם ביום 1.1.14.
ועדת הפנים והסביבה

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה תקנות המעודדות עסקים לקיים את חובות הדיווח של פליטות לסביבהעיקרן של התקנות: עידוד עסקים לקיים את חובות הדיווח על פליטות לסביבה באמצעות הפחתת עיצומים כספיים במידה והעסקים אינם "עבריינים סדרתיים". כך, לדוגמא, מי שלא הפר את הוראות החוק בחמש השנים שקדמו להפרה, עשוי לזכות בהפחתה בשיעור של 20 אחוזים; מי שלא הפר את אותה הוראה ולא הפר הוראה אחרת יותר מפעם אחת בשנתיים שקדמו להפרה, עשוי לזכות בהפחתה של 10 אחוזים. התקנות מאפשרות גם התחשבות בנסיבות אישיות קשות של המפר, המצדיקות שלא למצות עמו את הדין ולהפחית את העיצום הכספי בשיעור של 15 אחוזים. לעיון בהודעת הועדה מיום 21.10.13.
עדכונים בינלאומיים

האיחוד האירופי: שימוע בנוגע לתכנית הפעולה הירוקה (Green Action Plan) עבור ארגונים קטנים ובינוניים (SME). תכנית הפעולה הירוקה הינה חלק מתכנית עבודה רחבה אשר מקורה באסטרטגיה האירופאית לשנת 2020 ובתכנית עבודה לקידום שימוש יעיל במשאבים באירופה. האיחוד האירופי ביקש לקבל את התייחסותם של בעלי עניין בנוגע לשאלה כיצד ניתן לתמוך בארגונים קטנים ובינוניים הפועלים במגזרים השונים, על מנת שאותם ארגונים יקדמו שימוש יעיל במשאבים, קרי שימוש יעיל באנרגיה מים ומשאבים טבעיים אחרים, צמצום כמות הפסולת המיוצרת ומחזור. הנציבות האירופאית מכירה בחשיבותם של ארגונים קטנים ובינוניים המהווים כ- 99% מכלל העסקים באיחוד האירופי. בהתאם למדיניות האירופאית, הגורסת כי יש לאפשר לאותם ארגונים להפוך אתגרים סביבתיים להזדמנויות עסקיות, הנציבות האירופית מאמינה כי התמיכה באותם ארגונים הינה הכרחית על מנת שאלה יתפקדו כשחקני מפתח בקידום שימוש יעיל במשאבים.